Všeobecné obchodní podmínky

Společnost eSports.cz, s.r.o., IČ: 26340933, DIČ: CZ 26340933, se sídlem Jeřabinová 30, Plzeň, 32600, Česká republika. Dále též jen „Poskytovatel“.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. Poskytovatele a jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, která je zákazníkem Poskytovatele (dále též jen „Zákazník“), vzniklé na základě či v souvislosti se Zákazníkovým nákupem Služeb Poskytovatele nabízených v internetovém obchodě provozovaném Poskytovatelem na internetových stránkách fanousek.prihraj.cz (dále též jen „Služba”; internetový obchod provozovaný Poskytovatelem na internetových stránkách fanousek.prihraj.cz dále též jen „E-shop“)
  1.2. Je-li Zákazník spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v České republice aktuálně platných a účinných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) a
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Pro účely VOP se spotřebitelem rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Poskytovatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále též jen „Spotřebitel“). Hovoří-li tyto VOP o Zákazníkovi a není-li pojem Zákazník v konkrétním případě blíže specifikován, má se tím na mysli jak zákazník, který je Spotřebitelem, (dále též jen „Zákazník – Spotřebitel“) tak Zákazník, který není Spotřebitelem.
  1.3.Není-li Zákazník Spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v České republice aktuálně platných a účinných obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, s výjimkou těch, předmětem jejichž úpravy je ochrana Spotřebitele.
  1.4. Ustanovení VOP upravující práva Spotřebitele se týkají pouze Zákazníka v postavení Spotřebitele a Zákazník, který není Spotřebitelem, není v žádném případě oprávněn se takových práv domáhat.
  1.5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, na jejímž základě prodává Poskytovatel Zákazníkovi Zboží (dále jen „Smlouva“). Učiněním objednávky Služby Zákazník stvrzuje, že se s VOP seznámil, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, že s nimi souhlasí a je jimi vázán, to vše v celém jejich rozsahu a ve znění, v jakém byly zveřejněny na webu E-shopu v okamžiku učinění objednávky Zákazníkem.
  1.6. Ustanovením odst. 1.5. VOP není dotčeno právo smluvních stran sjednat si ve Smlouvě ujednání od VOP odlišná, která mají v takovém případě přednost.
  1.7. VOP jsou vyhotoveny a Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smluvní dokumentaci archivuje Poskytovatel v elektronické podobě (ledaže je Smlouva uzavřena v jiné formě), třetím osobám je nepřístupná.
  1.8. Zákazník výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy; náklady s tím spojené (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám, a to dle podmínek, které si sjednal s dodavateli předmětných služeb. Poskytovatel výlučně v souvislosti s použitím některého z prostředků komunikace na dálku Zákazníkovi žádné poplatky neúčtuje.
 2. POSKYTOVANÁ SLUŽBA
  2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Službu, kterou se rozumí vytištění fotografie nahrané Zákazníkem prostřednictvím E-shopu a umístění fotografie v životní velikosti v hledišti stadionu (dále jako „Předmět služby“) SK Slavia Praha – Sinobo Stadium na adrese U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10.
  2.2. Služba spočívá v umístění fotografie na stadionu do konce období bez fanoušků na sportovních akcích.
  2.3. Cena Služby nabízené v E-shopu je smluvní a vždy uvedena včetně všech daní a poplatků (to vše společně dále též jen „Cena“).
  2.4. Z celkové ceny půjde 250 Kč vždy na konto neziskového sdružení SK Slavia Praha - fotbal mládež, z.s., IČ: 26561166, který částku využije na dobročinné účely.
  2.5. Nabídka Služby a její Cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu E-shopu; tím není dotčena možnost, aby Poskytovatel uzavřel Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu nabídky Služby a/nebo Ceny na webu E-shopu, a to kdykoli a zcela dle svého uvážení.
  2.6. Služba je poskytována na míru pro osobu spotřebitele, a proto tedy není možné od kupní smlouvy do 14 dnů odstoupit, a to dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, a s výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím zákonné 14 denní lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
 3. AKČNÍ NABÍDKY, SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ MARKETINGOVÉ AKCE
  3.1. Případné akční Ceny platí pouze po dobu časově určenou nebo do oznámení Poskytovatele o ukončení příslušné akce. Slevy Služby v akci, akční nabídky ani případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, neuvede-li Poskytovatel v konkrétním případě předem písemně jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony, věrnostní slevy a podobné akční nabídky.
  3.2. Na dárky poskytované Poskytovatelem zdarma se nevztahuje žádná záruka a v souvislosti s nimi není možné uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za vady.
  3.3. V případě, že Zákazník využije marketingové akce pořádané Poskytovatelem, v rámci které může Zákazník vedle jím zakoupené Služby získat také dárek zcela zdarma nelze na takový dárek uplatňovat žádná práva z vadného plnění a Poskytovatel na takový dárek neposkytuje žádnou záruku.
 4. OBJEDNÁVKA SLUŽBY
  4.1.
  V rámci E-shopu provádí Zákazník Objednávku, tj. vyplňuje a zasílá objednávkový formulář přímo, bez předchozí registrace, prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
  4.2. Zákazník v rámci objednávkového formuláře připojí k Objednávce svou fotografii. Lze použít pouze vlastní fotografii, nebo mít výslovný souhlas osoby vyobrazené na zaslané fotografii. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě nedodržení bodu 4.2. těchto VOP.
  4.3. Při provádění Objednávky je Zákazník povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě.
 5. SMLOUVA
  5.1. Smlouvou se Poskytovatel mj. zavazuje poskytnout Zákazníkovi Službu, která je předmětem Smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli kupní Cenu.
  5.2. K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dochází zaplacením kupní ceny.
 6. PLATBA ZA ZBOŽÍ
  6.1. Způsob platby za Službu je z možností určených Poskytovatelem volen Zákazníkem při vytváření Objednávky.
  6.2. Cenu za Zboží je možné uhradit platební kartou přes internet či bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č. 2301113235/2010. Nebudou-li peněžní prostředky odpovídající Ceně za zákazníkem objednanou Službu připsány na účet Poskytovatele do 7 pracovních dní ode dne učinění Objednávky, Poskytovatel Objednávku Zákazníka stornuje a Služba se bez dalšího ruší.
  6.3. Poskytovatel upozorňuje, že E-shop nabízí Personalizovanou službu. Poskytovatel vyžaduje platbu Ceny za Personalizovanou službu předem. Poskytování objednané Služby bude zahájeno až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Službu uhrazeny Poskytovateli (tj. po připsání na bankovní účet Poskytovatele).
  6.4. V případě platby Ceny bezhotovostním převodem je Zákazník vždy povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Cena se v takovém případě považuje za uhrazenou okamžikem připsání odpovídajících peněžních prostředků na účet Poskytovatele. Neuvede-li Zákazník variabilní symbol či neuvede-li jej správně, Poskytovatel nezačne s poskytováním Služby do doby, kdy bude platba Zákazníka s jistotou identifikována, a takové pozdržení plnění Služby nemůže být v žádném případě považováno za prodlení Poskytovatele s poskytováním Služby či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.
  6.5. Daňový doklad - faktura a případné další doklady budou zaslány na e-mailovou adresu Zákazníka po zpracování Objednávky.
  6.6. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad - fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit Prodávajícímu), obsahuje-li daňový doklad nesprávné cenové údaje nebo chybí-li některá z jeho zákonných náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je Zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, vystaví Poskytovatel Zákazníkovi nový daňový doklad. Povinnost Zákazníka zaplatit Cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu tím není dotčena, ledaže vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši Ceny (v takovém případě počíná běžet lhůta splatnosti daňového dokladu ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zákazníkovi).
  6.7. Pořadí Objednávek určuje čas jejich uhrazení na účet Poskytovatele.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE
  7.1.Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výjimečně dojde k situaci, kdy Poskytovatel nebude z důvodu na straně třetích osob či vyšší moci schopen dodat objednanou Službu za sjednaných podmínek.
  7.2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Poskytovatel ocitne v prodlení s dodáním Služby, a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 15 dní ode dne, kdy k tomu byl Zákazníkem vyzván.
  7.3. Nestanoví-li zákon či VOP v konkrétním případě jinak, každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé straně Smlouvy doručen, a to formou doporučené zásilky s dodejkou či prostřednictvím e-mailové zprávy. Okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně se Smlouva od počátku ruší.
 8. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE ZA VADY
  8.1. Předmět Služby nelze vyměnit. Jedná se o Službu poskytovanou na míru. Výměna předmětu služby je možná pouze v případě nekvalitního nebo jinak vadného potisku. V takovém případě se výměna řeší individuálně přes kontaktní e-mail prihraj@prihraj.cz.
  8.2. Odpovědnost Poskytovatele za vady Služby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele (v případě Zákazníka - Spotřebitele).
  8.3. Vady Služby lze vytýkat jen po dobu poskytování Služby.
  8.4. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za bezvadnost Služby; za vadu se považuje i plnění jiného Předmětu služby.
  8.5. Práva Zákazníka vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady Služby uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na kontaktní adrese Prvního pluku 8a, 186 00, Praha 8 – Karlín (osobně či písemně) či elektronicky na e-mailové adrese prihraj@prihraj.cz.
 9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
  9.1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (adresa ústředního inspektorátu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
  9.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií Předmětu služby) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
  9.3. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků, a který je v souladu s jeho určením.
  9.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní E-shopu nebo v důsledku užití webu E-shopu v rozporu s jeho určením.
  9.5. Zákazník - Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku formou zveřejnění na webu E-shopu, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto VOP, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.
  9.6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započítávat veškeré své pohledávky za Zákazníkem vůči pohledávkám Zákazníka za Poskytovatelem.
  9.10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jedná-li vůči Poskytovateli namísto Zákazníka jeho zástupce, zaměstnanec či jiná jím pověřená osoba, je Zákazník z takového jednání vůči Poskytovateli zavázán, jako by jej učinil osobně, a to v plném rozsahu.
  9.11. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele jsou k dispozici na fanousek.prihraj.cz.
  9.12. Kontaktní údaje Poskytovatele – adresa pro doručování písemností: Prvního pluku 8a, 186 00, Praha 8 – Karlín, e-mailová adresa: prihraj@prihraj.cz.
 10. ŘEŠENÍ SPORŮ
  10.1. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků - Spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy prihraj@prihraj.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Poskytovatel na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho stížnosti. Se stížností se lze obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
  10.2. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran.
  10.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  11.1.Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či neúčinným v budoucnu stane, zavazují se strany Smlouvy řídit se takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení VOP se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy, resp. VOP musí být učiněny v písemné či elektronické formě.
  11.2. Není-li stanoveno jinak či nedohodnou-li se smluvní strany jinak, veškerá korespondence související s nákupem Zákazníka v E-shopu, resp. se Smlouvou bude činěna prostřednictvím e-mailových zpráv či písemně. Přípustnou formou doručování písemné korespondence je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou formou doporučené zásilky na kontaktní adresu Prvního pluku 8a, 186 00, Praha 8 – Karlín, i na adresu Zákazníka jím uvedenou. Za doručenou se též považuje došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě elektronické korespondence se za doručení považuje okamžik přijetí elektronické korespondence na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
  11.3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 26. 5. 2020. VOP jsou Zákazníkovi k dispozici na webu E-shopu. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP měnit podle svých potřeb v souladu s obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu, přičemž nové znění VOP zveřejní Poskytovatel vždy na svých internetových stránkách a toto je platné ode dne jejich zveřejní. Změnou znění VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti jejich předchozího znění.


jen za

499 Kč